GIROSHI KEN Amana

ICH. Chris Akita Nanook

ICH. Seihoh of Juntai-Doh

Jactons Sox It To You
ICH. AYUKI KEN Amana ICH. Taroh of Noshiro Senju-Soh

 

ICH. BABLIS INU GAMI Sa-Li

 

MULTICH. CHIYODA KEN Amana

ICH. Kaga of Shingetsuen

 

Homare Hokusei of Hanawa Kisaragi

 

 

Kinjohime of Hayashi Kensha
ICH. BABLIS INU GAMI Sa-Li

 

Zoge Yoshan
Bifu Sama